บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 

 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท

ดาวน์โหลโปรแกรมจีนทั้งหมด
คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง-แช่งการีร่า 7 วัน6คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
10,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


กำคุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง-แช่งการีร่า 7 วัน6คืน
แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่-ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ชมธารนํ้าแข็ง3หุบเขา พระจันทร์สีนํ้าเงิน7วัน 6 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ BUS
วันที่สอง____เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่องทะเลสาบเออ๋ไห๋- ลี่เจียงBUS –เมืองโบราณลี่เจียง
(พักที่ลี่เจียง)
วันที่สาม____ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี- ช่องแคบเสือกระโจน- แชงกรีล่า - เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่สี่____แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดซงจ้านหลิน – ลี่เจียง BUS
วันที่ห้า____ลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก -ธารน้ำแข็ง(กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - IMPRESSION LIJIANG-ไป๋สุ่ยเหอ(ชื่อใหม่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) -อุทยานน้ำหยก–ต้าหลี่ BUS
วันที่หก____ต้าหลี่ – คุนหมิงBUS – ตำหนักทองจินเตี้ยน
วันที่เจ็ด____คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการราคาเฉพาะ ทัวร์ (ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)
ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 17,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ราคาตั๋วรวมทัวร์รวมวีซ่า 32,900 บาท

คุนหมิ่ง-ต้าลี่-ลี่เจียง -แชงกรีล่า6 วัน 5 คืน โดยTG
ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ต้าหลี่ BUS
วันที่สอง____เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่องทะเลสาบเออ๋ไห๋- ลี่เจียงBUS –เมืองโบราณลี่เจียง(พักที่ลี่เจียง)
วันที่สาม____ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี- ช่องแคบเสือกระโจน- แชงกรีล่า -เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่สี่____ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้ายีงชานพีง–ชมโชว์ IMPRESSIONLIJIANG
วันที่ห้า____ต้าหลี่–คุนหมิงBUS-วัดหยวนทง-ชอปปี้ง
วันที่หก____คุนหมิง– กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ เดินทาง 2559
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป(ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)

ท่านละ 14,900 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 10-13 ท่าน
ท่านละ 16,700 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท

คุนหมิง-ต้าลี่- เมืองโบราณต้าลี่-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
สัมผัสเมืองโบราณลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)

ภูมิใจเสนอ IMPRESSION LIJIANG โชว์ชุดใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมว 5 วัน 4 คืน (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว) *** อาหารพิเศษ อาหารไทย ลี่เจียง ...สุกี้เห็ด...ที่คุนหมิง

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่- เมืองโบราณต้าลี่
วันที่สอง____ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-เจดีย์สามองค์(รวมรถไฟฟ้า)
-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)
วันที่สาม____ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION (กำกับโดยจางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่
วันที่สี่____ต้าลี่ –คุนหมิง –อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า____คุนหมิง –วัดหยวนทง- กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ เดินทาง 2559

ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป(ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)
ท่านละ 11,900 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 10-13 ท่าน
ท่านละ 12,700 บาท พักเดี่ยว 5000

 

Update18 เม.ย59

ดาวน์โหลโปรแกรมปักกิ่งทั้งหมด
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
3,500
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

โปรแกรม1
ทัวร์ปักกิ่ง กาแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
•ช้อปปิ้งสุดมันส์... ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัส เซีย
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง
1กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน–ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณหอฟ้าเทียนถาน–ร้านไข่มุก
4.ศูนย์หยก-กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน-บัวหิมะ ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
5. ประตูชัย-วัดลามะ–ปักกิ่ง-กรุงเทพ ฯ

โปรแกรม2
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
*โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL หรือ HOLIDAY INN ESPRESS(4*) INT’L BUFFET / wifi ทุกห้อง/ อาหารพิเศษ
* อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิดไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
* กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
* เต็มอิ่มกับลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง SNOW WORLD
*สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
*เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
* ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
*ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

โปรแกรม3
ปักกิ่งสกีฟรี!1ชั่วโมง5วัน4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL(4*) INT’L BUFFET / QIAOBOHOTEL
•อาหารพิเศษ
• อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิด ไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
•กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•Qiaobo Ski Dom ฟรี 1 ชม.(พักค้างคืนที่สกีรีสอร์ท)
•สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
•เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
• ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่าของหมีแพนด้า
•ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

โปรแกรม4
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ชมใบไม้เลี่ยนสี5 วัน 4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL(4*) INT’L BUFFET
•อาหารพิเศษ
• อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิด ไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
•กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•นั่งกระเช้า ขึ้นเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี
•สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
•เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
• ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่าของหมีแพนด้า
•ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

 

 

Update 9 พค.59

จางเจี้ยเจื้อ
TGบินตรง-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6D 5N
 ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง-ทียนเหมินซาน-กระเช้าเทียนจื่อซานลิฟท์แก้วไป่หล
 โปรแกรมสวยแนะนำ
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
10,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
โปรแกรม3 TG บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน-ล่องเรือถัวเจียง_ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง-ทียนเหมินซาน-กระเช้าเทียนจื่อซานลิฟท์แก้วไป่หลง
วันเดินทาง :
ธค58
24-29
28-1มค59
มค59
4-9
18-28
25-30
มีค59
1-6
8-13
15-20
22-26
29มีค-3เมย
เม.ย59
5-10

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 7 ธ.ค. 58 

จิวไจโกว
 เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 5คืน6วัน โปรแกรมดีเที่ยวครบ
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
13,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว- อุทยานโหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และโชว์ธิเบต TOP SHOW OF
SICHUAN (PARADISE ETHOS)และโชว์ธิเบต
สีสัน... อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์
อาหารสมุนไพรจีน พักโรงแรม 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม
5-9  จองมาแล้ว 12 ท่านแล้ว
15-20
26-31
มิถุนายน
5-10
18-23
25-30
1-6
กรกฏาคม
10-15
25-30
สิงหาคม
1-6
12-17
22-27

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู –เม่าเสี้ยน
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ 19J
10.50 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG618
วันที่สอง เม่าเสี้ยน –อุทยานโหวหนีโกว-จิ่วไจ้โกว –
โชว์วัฒนธรรมชาวธิเบต
วันที่สาม วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (ใช้ประจำทางรถอุทยาน)
วันที่สี่ จิ่วไจ้โกว –เมืองโบราณเก่าซงพาน- ทะเลสาบเต๋อซี -เฉินตู-ช้อปปิ้งสินค้า OTOP จีน
วันทีห้า ศาลเจ้าสามก๊ก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-ถนนโบราณจินหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก อิสระช้อปปิ้งชวนซีลู่-ช้อปปิ้งสินค้าOTOPจีน -
อาหารสมุนไพรจีน - สนามบิน -กรุงเทพฯ
15.20 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการอัตราค่าบริการ 16 ท่านขึ้นไป(มีเด็กเกิน 3 ท่านขึ้นไปขอคิดราคาเด็กใหม่ค่ะ)

ดูอัพเดทยอดจอง :
58.จองมาแล้ว 0 ท่าน รับเพิ่ม
58.จองมาแล้ว 0 ท่าน รับเพิ่ม
ค.

Update 24 มี.ค. 58 

เฉินตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,800 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
โปรแรม1 เฉินตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลหิมะ เยือนอาณาจักรสวรรค์ ชมสีสันแห่งเหมันตฤดู ตะลุยเมืองหิมะซีหลิงซาน สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด
วันเดินทาง :
13-15 ธันวาคม
25-27 ธันวาคม
27-29 ธันวาคม
01-03 มกราคม
10-12 มกราคม
17-19 มกราคม
24-26 มกราคม
31 มกราคม-02 กุมภาพันธ์

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 2 ธ.ค. 57 

เฉินตู..เล่นสกีหิมะ..ภูเขาซีหลิงซาน.เอ๋อเหมยซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโต 5วัน 4 คืน ภูเขาง้อไบ้ ง้อไบ๊ 1 ใน 4 แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้น
 โปรแกรมสวยแนะนำ
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
9,500 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
โปรแกรม2 เฉินตู..เล่นสกีหิมะ..ภูเขาซีหลิงซาน.เอ๋อเหมยซาน.ล่องเรือชมหลวงพ่อโต 5วัน 4 คืน
ภูเขาง้อไบ้ ง้อไบ๊ 1 ใน 4 แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้น
วันเดินทาง :
ธค.57
14-18
20-24
27-31
มค.58
3-7

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 2 ธ.ค. 57 


habin
 ปักกิ่ง ฮาบิ้น 6 วัน 5 คืน 4-9 กพ58 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
16,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม
วันเดินทาง :
28มค-2 กพ58 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 25 ธ.ค. 57 

แยงชีเกียง
 ฉงซิ่ง ต้าจู๋ ล่องเรื่อแม่น้ำแย่งซีเกียง 5 วัน 4 คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
12,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง : ฉงซิ่ง ต้าจู๋ ล่องเรื่อแม่น้ำแย่งซีเกียง 5 วัน 4 คืน
28 พย. –02ธค. 57 ราคา
12,900  บาท คณะละ16ท่านขึ้นไป

ดูอัพเดทยอดจอง :
28 พย. –02ธค. 57.
จองมาแล้ว 14 ท่าน รับเพิ่ม

Update 16 พ.ย. 57 

 มหัศจรรย์มรดกโลก เฟิงหวง – จางเจียเจี้ย- 6วัน5คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวยโปรโมชั่นเที่ยวครบ
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
10,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง : มหัศจรรย์มรดกโลก เฟิงหวง – จางเจียเจี้ย- –ภูเขาเทียนเหมินซาน 6วัน5คืนเที่ยวครบ
ราคา
10,900 บาท / คน ไม่รวมค่ารถไฟความเร็วสูงและวีซ่า
พฤศจิกายน
5-10
13-18
25-30
ธันวาคม
3-8
16-21

ดูอัพเดทยอดจอง :
1.
จองมาแล้ว 0 ท่าน รับเพิ่ม
4.
จองมาแล้ว 6 ท่าน รับเพิ่ม
ธค.
มค

Update21 ต.ค. 57 


 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
2,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมA  B  
วันเดินทาง :
สค.27-31
กย.6-10/17-21/
ตค.4-8/12-16/19-23/24-28/29oct-2nov
พย.8-12/15-19/22-26/29nov-4dec
ธค.7-11/14-18/20-24/27-31
มค58.3-7
ดูอัพเดทยอดจอง : โปรแกรม A
4-8  ตค.
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
16-20  ตค.จองมาแล้ว 12 ท่าน รับเพิ่ม
26-26 ตค.
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
ธค.
มค
ดูอัพเดทยอดจอง : โปรแกรม
B
4-8  ตค.จองมาแล้ว 0 ท่าน รับเพิ่ม
16-20  ตค.จองมาแล้ว 3 ท่าน รับเพิ่ม
26-26 ตค.จองมาแล้ว 0 ท่าน รับเพิ่ม
ธค.
มค
Update 1ก.ย. 57 

 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
3,500 (ไม่รวมตั๋ว)
AIRASIA
ดาวน์โหลดโปรแกรมA    
วันเดินทาง :
สค.27-31
กย.6-10/17-21/
ตค.4-8/12-16/19-23/24-28/29oct-2nov
พย.8-12/15-19/22-26/29nov-4dec
ธค.7-11/14-18/20-24/27-31
มค58.3-7
ดูอัพเดทยอดจอง : โปรแกรม A
4-8  ตค.
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
16-20  ตค.จองมาแล้ว 2 ท่าน รับเพิ่ม
26-26 ตค.
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
ธค.
มค

Update 1ก.ย. 57 

 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมA 
วันเดินทาง :
สค.27-31
กย.6-10/17-21/
ตค.4-8/12-16/19-23/24-28/29oct-2nov
พย.8-12/15-19/22-26/29nov-4dec
ธค.7-11/14-18/20-24/27-31
มค58.3-7
ดูอัพเดทยอดจอง : โปรแกรม A
24-28  ตค.
จองมาแล้ว 14 ท่าน รับเพิ่ม
11-15 พย.จองมาแล้ว 2 ท่าน รับเพิ่ม
ตค.
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
ธค.
มค
                                                                                           
Update 1 ส.ค. 57 

 B.เซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
5,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมB 
 วันเดินทาง :
สค.27-31
กย.6-10/17-21/
ตค.4-8/12-16/19-23/24-28/29oct-2nov
พย.8-12/15-19/22-26/29nov-4dec
ธค.7-11/14-18/20-24/27-31
มค58.3-7
อ้พเดทยอดจอง :                                                                           
Update 4 ก.ค. 57 

C.เซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
 พิเศษ!!ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย ประหยัด
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
4,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมC 
 วันเดินทาง :
สิงหาคม29 ส.ค.- 02 ก.ย.
กันยายน05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
ตุลาคม03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31 ต.ค.- 04 พ.ย.
พฤศจิกายน07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 พ.ย.- 03 ธ.ค.
ธันวาคม01-05 / 02-06 / 08-12/ 11-15 / 12-16 / 21-25
อ้พเดทยอดจอง :                                                                            
Update 4 ก.ค. 57 

 ปักกิ่ง...เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอายุกว่า 800 ปี

 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
2,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 ปักกิ่ง สกี 5วัน4คืน SNOW WORLD
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
3,500
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

ฮาบิน
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
14,500
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

เชียงไฮ้
 ถูกสุด ๆ เก็บหมดสุดคุ้ม อาหาร 5 ดาวทุกมิ้อไม่ต้องจ่ายเพิ่มBUFFET INTER SHERATONเซียงไฮ้ หอคอยไข่มุข หังโจว โชว์จำลองซ่ง
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
4,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

เชียงไฮ้
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
3,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

จิ่วไจโก
 เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว6วัน5คืน
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
18,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
15,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

กุ้ยหลิน
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
8,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

กุ้ยหลิน
 ประ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
9,900
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท