บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 

 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท

นิวซีแลนด์
 นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ-เกาะใต้ ตค-ธค57
 พิเศษ!!
 โปรแกรม1
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
51,900 /28,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

โปรแกรม VT_1.NZ (N) 5 D TG 2015 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน
ดูรายละเอียดโปรแกรม VT_1
ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ
ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ
กำหนดวันเดินทาง
มกราคม 2558
19-23
24-28
กุมภาพันธ์ 2558
07-11
21-25
มีนาคม 2558
07-11
21-25
28 มี.ค.–01เม.ย
วันแรก___กรุงเทพฯ
15.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4
18.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
วันที่สอง___อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่- โรโตรัว
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์
วันที่สาม___โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-พาราไดส์วัลเล่ย์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
วันที่สี่___โรโตรัว-เตาโป-อ๊อคแลนด์
วันที่ห้า___อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
14.50 น. เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน (TG)

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ_ราคารวมตั๋ว_51,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_28,300บาท
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน_ราคารวมตั๋ว_50,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_27,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_48,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_26,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_47,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_24,900บาท
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ5,900
ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด-1,000บาท

โปรแกรม VT_2.NZ (S)TSS-KKR 7D TG JAN-MAR 2015นิวซีแลนด์ เกาะใต้
ดูรายละเอียดโปรแกรม VT_2
ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า 7 วัน
ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช และทะเลสาบสีเทอควอยซ์
ล่องเรือบนทะเลสาบวาคาติปู
ล่องเรือชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
เทคาโป_เม้าท์คุก_ควีนส์ทาวน์_ไคคูร่า_ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2558
10-16
24-30
กุมภาพันธ์ 2558
09-15
21-27
มีนาคม 2558
02-08
21-27
วันแรก___กรุงเทพฯ
15.30 น.คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4
18.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
วันที่สอง___อ๊อคแลนด์-ไคร้ชส์เชิร์ช
12.05 น.เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์
วันที่สาม___ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-เม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์
วันที่สี่___ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมเมืองควีนส์ทาวน์
วันที่ห้า___ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่หก___ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เจ็ด___ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ
14.50 น.เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ นั่งเรือชมปลาวาฬ ชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

ผู้ใหญ่ท่านละ_ราคารวมตั๋ว_74,900_/ราคาไม่รวมตั๋ว_51,500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน_ราคารวมตั๋ว_72,900_/ราคาไม่รวมตั๋ว_51,500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_69,900_/ราคาไม่รวมตั๋ว_48,300บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_67,900_/ราคาไม่รวมตั๋ว_46,300บาท
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ10,300บาท
ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด-1,500บาท

โปรแกรม VT_3.NZ(S)-MILFORD 7 D TG JAN-MAR2015
ดูรายละเอียดโปรแกรม VT_3

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ _ไคร้สท์เชิร์ช_เทคาโป_ยอดเขาเม้าท์คุก_ควีนส์ทาวน์_มิลฟอร์ดซาวด์
ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ 7 วัน
ชมความงามของเกาะใต้ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์
ล่องเรือชมฟยอร์ด มิลฟอร์ดซาวด์ ลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้
กำหนดการเดินทาง
เดือนมกราคม 2558
10-16
24-30
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
09-15
21-27
เดือนมีนาคม 2558
02-08
21-27
วันแรก_____กรุงเทพฯ
15.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4
18.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

วันที่สอง_____อ๊อคแลนด์-ไคร้ชส์เชิร์ช
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินภายในประเทศ
15.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์สู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่....
16.45 น. เดินทางถึงเมือง ไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม
วันที่สาม_____ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-เม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์
วันที่สี่_____ ควีนส์ทาวน์-แอร์โร่ทาวน์-สกายไลน์กอนโดล่า-ชมเมือง
วันที่ห้า_____ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์
วันที่หก_____ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์ -โอมาราม่า-ไคร์สเชิร์ช
วันที่เจ็ด_____ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. เหินฟ้าออกจากนครไคร้สทส์เชิร์ช โดยสายการบินภายในประเทศ
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินอ็อคแลนด์ จากนั้นนำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทย เที่ยวบินที่..........
14.50 น. เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....

ผู้ใหญ่_ราคารวมตั๋ว_71,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_47,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านะ_ราคารวมตั๋ว_69,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_46,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)ะ_ราคารวมตั๋ว_66,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_44,500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)ะ_ราคารวมตั๋ว_64,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_43,500บาท
ะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ9,800
ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด-1,500

โปรแกรม
VT_4.NZ Grand South-TSS-FOX-KKR 9 D TG JAN-MAR 2015
ดูรายละเอียดโปรแกรม VT_4
เทคาโป_ควีนส์ทาวน์_มิลฟอร์ดซาวด์_ไคร้สท์เชิร์ช_ไคคูร่า
นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน
ชมธารน้ำแข็ง ฟ๊อกซ์หรือฟรานซ์โจเซฟกลาเซียร์
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ
กำหนดการเดินทาง
เดือนมกราคม 2558
12-20
19-27
26 ม.ค.-03 ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
09-17
16-24
23 ก.พ.-03 มี.ค.
เดือนมีนาคม 2558
02-10
16-24
23-31
วันแรก_____กรุงเทพฯ
15.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4
18.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
วันที่สอง_____อ๊อคแลนด์-ไคร้ชส์เชิร์ช
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินภายในประเทศ
15.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์สู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินภายในประเทศเที่ยวบินที่.....
16.45 น. เดินทางถึงเมือง ไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้
วันที่สาม_____ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-เม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์
วันที่สี่_____ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมเมืองควีนส์ทาวน์
วันที่ห้า_____ควีนส์ทาวน์–มิลฟอร์ดซาวด์-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ควีนส์ทาวน์
วันที่หก_____ควีนส์ทาวน์–ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
วันที่เจ็ด_____ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่แปด_____ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เก้า_____ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ

ผู้ใหญ่ท่านละ_ราคารวมตั๋ว_91,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_68,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน_ราคารวมตั๋ว_88,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_66,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_83,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_62,500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_81,500บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_59,500บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ13,900บาท
ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด-2,500บาท

โปรแกรม
VT_5.NZ(N+S)TSS-KKR 8 D TG JAN-MAR 2015
ดูรายละเอียดโปรแกรม VT_5
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ +เกาะใต้_อ็อคแลนด์_โรโตรัว_ไคร้สท์เชิร์ช_เทคาโป_ควีนส์ทาวน์_ไคคูร่า
ชมปลาวาฬ+ถ้ำหนอนเรืองแสง 8 วัน
ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ชและเมืองควีนส์ทาวน์ ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ
ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ชิมรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
กำหนดวันเดินทาง
เดือนมกราคม 2558
13-20
27 ม.ค.-03 ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
10-17
24 ก.พ.-03 มี.ค.
เดือนมีนาคม 2558
03-10
17-24
24-31
วันแรก_____ กรุงเทพฯ
15.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4
18.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ TG491

วันที่สอง_____ อ๊อคแลนด์-โรโตรัว
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์
วันที่สาม _____โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์มโชว์-พาราไดซ์วัลเล่ย์สปริง
วันที่สี่_____ โรโตรัว-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป
วันที่ห้า _____เทคาโป-เม้าท์คุก-ล่องเรือกลไฟโบราณ-นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ควีนส์ทาวน์
วันที่หก_____ ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เจ็ด _____ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่แปด_____ ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. เหินฟ้าออกจากนครไคร้สทส์เชิร์ช โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ .............
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินอ็อคแลนด์ จากนั้นนำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทย
14.50 น. เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....

ผู้ใหญ่_ราคารวมตั๋ว_89,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_65,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน_ราคารวมตั๋ว_87,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_65,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_82,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_60,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)_ราคารวมตั๋ว_79,900บาท_/ราคาไม่รวมตั๋ว_57,900บาท
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ13,900 บาท
ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด -2,000บาท

ดูอ้พเดทยอดจอง :                              

 

Update 26ธ.ค.. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท