บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  ทัวร์ไต้หวัน

 

   

          แผนที่บรีษัท
         แผนที่บริษัท

         ใบอนุญาต
  ประกอบธุระกิจนำเที่ยว

     ใบอนุญาต

       ญี่ปุ่น
จิ่วจายโกว
กุ้ยหลินautam2autumจางเจื้อเจี้ย
hokkaido autum

 พ พาเที่ยวเจาะลึก

 รับจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินราคายุติธรรม
ท่านที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา
ทาง บ ใบไม้ทัวร์ มีแพกเกจทัวร์ราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมเให้ท่านเลือกรับทำ กรอกDS-160 วีซ่าอเมริกาตลอดถึงจองคิวสัมภาษณ์ ติดต่อคุณ ปู 087-932-4222

ขายของรับสั่งทำสายพ่วงแบตอย่างดี สายใส้ไฟฟ้าทองแดงแท้100%อย่างดี สายทองแดงใหญ่ 35 สแควร์มิล (square mm.) สำหรับท่านผู้ที่ต้องการสายพ่วงแบตคุณภาพ
สั่งซื้อครั้งเดี๋ยวจบใช้ได้ตลอดกาล คุณภาพ ค้มค่า ใช้พ่วงสตาร์ เครื่องรถยนต์ใหญ่-เล็ก ได้แน่นอน100%รัสเชีย ID- 2019
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
34,900 /( ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม  


มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG974/TG975)

ดูรายละเอียด โปรแกรม

กำหนดการเดินทาง

21-26 ตุลาคม 2562
30 ตค.-4 พย. 2562

วันแรก____ กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ – โพคลอนนาย่าฮิลล์
วันที่สอง มอสโคว์ – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –
ห้างกุม____ โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่สาม____ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล –วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว เดอะเฮอมิเทจ
วันที่สี่____ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังพุชกิ้น
วันที่ห้า____ มอสโคว์ - มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – ถนนอาราบัต – ละครสัตว์
วันที่หก____ มอสโคว์ – ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - พระราชวังไม้ – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด____ กรุงเทพฯ
ราคาไม่รวมตั๋ว 34,900 บาท/ ท่าน
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
- ค่ารถไฟไป-กลับ มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
- แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์พูดไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่รัสเซีย
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณจิ๋ว : 097-139-8182 ID Line :jewbbmt


Update20Aug2019

ID ไต้หวัน2019
taiwan
ไต้หวัน2019
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
10,900 ( ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ไต้หวัน_ไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง

ดูรายละเอียด โปรแกรม

ไต้หวัน_ไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง
โดย บ ใบไม้ทัวร์ เส้นทางที่มีความชำนาญพิเศษ จริง
กำหนดการเดินทางวัน
9-12 ตุลาคม 62
16-19 ตุลาคม 62
 23-26 ตุลาคม 62
วันแรก_____กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
04.50 น_____เช็คอินอิสระ โดยสายการบินไทย             เที่ยวบิน TG634 
10.35 น._____เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน
วันที่สอง_____ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง -ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
วันที่สาม_____ DIY ชิมพายสับปะรด- ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรค่าขึ้น)-หอรำลึกเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่  _____ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (เสาร์/อาทิตย์เปลี่ยนรถสาธารณะขึ้นลงจิ่วเฟิ่น)-อุทยานเหย่หลิว-กอเรียเอ้าท์เล็ท-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
20.05 น.____ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินที่ TG635
22.30น._____ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป / ท่าน(ราคาไม่รวมตั๋ว)
ผู้ใหญ่/เด็ก10,900

ราคาทัวร์นี้รวม
-              โรงแรมระดับมาตรฐานระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
-              บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
-              ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
-              ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
-              ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
-              ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
-              ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-              ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
-              ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
-              ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณจิ๋ว : 097-139-8182 ID Line :mkbbmt20

Update20Aug2019

 

ID เซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 2019
ซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
5,900 / ไม่รวมตั๋ว
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (เนื้อๆๆเน้นๆๆ5,900 บาท)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
__เซี่ยงไฮ้… ศูนย์กลางความเจริญทางธุรกิจ..ขึ้นหอไข่มุก  ชมทิวทัศน์ยามเช้าของ 
__นครเซี่ยงไฮ้ ..ขึ้นรถไฟเร็วที่สุด
__หังโจว…...เมืองแห่งสาวงาม ทะเลสาบซีหูเลื่องชื่อ
__ซูโจว….... เมืองแห่งสาวงาม และผ้าไหมเลื่องชื่อ ..
__อู๋ซี……... เมืองอุตสาหกรรมที่เจริญได้รับฉายา "เซี่ยงไฮ้น้อย"  นมัสการพระใหญ่ ชม
__เมืองจำลองสามก๊ก
โดย บ ใบไม้ทัวร์ เส้นทางที่มีความชำนาญพิเศษ จริง
เดินทาง
วันที่ 24-28 กันยายน  2562 มีจองมาแล้ว 14 ท่านออกเดินทางแน่นอน รับเพิ่มได้

วันแรก_____ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ (TG662) 
23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4   เคาน์เตอร์  J19

วันที่สอง_____ หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-วัดจี้กง- หมู่บ้านใบชามังกร –เมืองจำลองซ่ง – โชว์ราชวงศ์ซ่ง  พักหังโจว
01.10 น. บินลัดฟ้าสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 662
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานผู่ตง
วันที่สาม_____ อู๋ซี – เมืองจำลองสามก๊ก (นั่งรถราง) – พระใหญ่หลิงซานพร้อมโชว์น้ำมนต์ (นั่งรถราง)  พักอู๋ซี
วันที่สี่_____ ซูโจว- วัดซีหยวน– เซี่ยงไฮ้ –ตึก SWFC100*--อุโมงค์เลเซอร์ –หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง (อิสระ) พักเซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า_____ บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่า - รถไฟเร็วที่สุดในโลก – กรุงเทพฯ (TG665)
17.20 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดย
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665
21.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
อัตราค่าบริการ  (กรุ๊ปละ 16ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่/เด็ก      ท่านละ 5,900 บาท ( พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
พักเดี่ยวเพิ่ม  4,000 บาท

 


Update20AUG2019


ID KOREA 2019
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
4,900 ( ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม  


เกาหลี 4,900  บาท หมู่บ้านเทพนิยาย ไซน่าทาวน์  5 วัน 3 คืน  โปรแกรมสุดสวยสุดคุ้ม_

ดูรายละเอียด โปรแกรม

โดย บ ใบไม้ทัวร์ เส้นทางที่ชำนาญเป็นพิเศษ


กำหนดการเดินทาง
สค.62
8-12 มีจองมาแล้ว 4 ท่าน
21-25
27 กย – 1 ตค
ตค62
9-13
10-14
18-22
24-28
เต็มอิ่มกับสวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน)  สวนศิลปะอันยาง เมืองจำลองAIIN WORLD ช้อปปิ้งย่านฮิตเหล่าวัยรุ่นเกาหลี  แฮรี่พ๊อตเตอร์ คาเฟ่ ท่านจะสนุกและประทับใจ
วันแรก_____  กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ TG688 (22.30-05.55+1) TG 658 ( 23.00-06.25) หรือ TG 656 (23.30-06.55)
วันที่สอง_____ สนามบิน อินชอน– หมู่บ้านเทพนิยาย – ไซน่าทาวน์–สวนศิลปอันยาง(-/L/D)
วันที่สาม_____ เอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) – เที่ยวรอบโลกเมืองจำลองAIIN   WORLD ชมไฟสวยๆยามค่ำคืน(B/-/D)
วันที่สี่_____คอสเมติกเครื่องสำอางเวชสำอาง –  น้ำมันสนแดง - N โซลทาวน์เวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลงลิฟท์)– วัดโซเกซา –พระราชวังด๊อกซูกุง – คลองชองเกชอน  –ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง  (B/L/D)
วันที่ห้า_____ศูนย์สมุนไพรโสม– ฮ๊อกเก็ตนามู –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+คิมบัป+ชุดฮันบก– ตลาดฮงอิก – แฮรี่พ๊อตเตอร์ คาเฟ่ ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – สนามบิน(B/L/-)
TG 635/ TG 657
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ  4,900  บาท (พักห้อง 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม  4,500   บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณจิ๋ว : 097-139-8182 ID Line :mkbbmt20


Update20AUG2019


ID เวียนนาม 2019
ฮานอย - ซาปา -19
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
/(ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


ฮานอย - ซาปา - ทะเลสาบบาเบ๊ - น้ำตกบ๋านยก - ถ้ำเหงื่อมงาว 5 วัน 4
คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม

ทะเลสาบบาเบ๊ได้องกรค์ยูเนสโกเรียนลำดับเป็นหนึ่งในสิบทะเลสาบน้ำจืดสวยงามที่สุดของโลก
น้ำตกบ๋านยกเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย
กรุงฮานอย เมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเอเซีย ด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่า ชิมบุ๊ฟเฟต์นานาชาติที่ภัตตาคารเซ็น
แถมฟรี: หมวกเวียดนาม ??ไวไฟบนรถ ไวน์แดง เสื้อ??
ราคาเพียง
าคา 10,900-
(จอยแลนค์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน)
ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน (TG)
กำหนดการเดินทาง

10-14 ต.ค
24-28 ต.ค
31-ต.ค-4 พ.ย
14-18 พ.ย
28-พ.ย - 2 ธ.ค
12-16 ธ.ค
??รายการเดินทาง
วันที่ 1: กรุงเทพ - ฮานอย - ซาปา
วันที่ 2: ซาปา - ฮานอย
วันที่ 3: ฮานอย - ทะเลสาบบาเบ๊ - กาวบั่ง
วันที่ 4: กาวบั่ง
วันที่ 5: กาวบั่ง - ฮานอย - กรุงเทพ

07:45 นานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)
09:35 นานาชาตินอยไบ (HAN)
Thai Airways International (TG560)

20:45 นานาชาตินอยไบ (HAN)
22:35 นานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)
Thai Airways International (TG565)

ไซง่อน –  ดาลัด  –  มุยเน้(มาเป็นกรุ๊ป15 ท่าน ฟรี1ท่าน = 16 ท่านขึ้นไป)
 (4 วัน 3 คืน – DALAT 2NIGHTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม


ดูรายละเอียด โปรแกรม

ซุยเตียน / ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ / เล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย / ท่าเรือมุยเน่ / หมู่บ้านชาวประมง  /
น้ำตกดาลานตา / สวนดอกไม้เมืองหนาว(Flower Park)  / ชอปปิ้งที่ตลาดกลางคืน /
พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ / โบสถ์นอร์ทเทรอดาม / โรงละครโอเปร่า / ชอปปิ้งตลาดเบ็นทแท่น
FREE: RED WINE + WIFI ON BUS
วันที่ 1: กรุงเทพ  –   ไซง่อน  –  มุยเน้ (- /L/D)  
วันที่ 2: มุยเน้  –   ดาลัด ( B/L/D ) 
วันที่ 3: ดาลัด - ไซ่ง่อน (B/L/D)
ไซ่ง่อน –  กรุงเทพ ( B/L/- )
ราคาไม่รวมตั๋ว 7,900 บาท (15 ท่าน ฟรี1ท่าน = 16 ท่านขึ้นไป)

ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222  ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313  ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224  ID Line : ornmonchali
คุณจิ๋ว : 097-139-8182  ID Line :mkbbmt20

Update20AUG2019


 

 


JPG-ญี่ปุ่นAUTUMN 2018
ญี่ปุ่น AUTUMN 2018
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
39,900 /(24,900 ไม่รวมตั๋ว)
TG&XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


HOKKAIDO

HOKKAIDO AUTUMN NO.1 (CTS-CTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
ซัปโปโร-โจซังเค-โอตารุ-โทยะ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่สาม : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ - เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เรียบทะเลสาบซัปโปโร -
นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร -
ย่านซึซึกิโนะ+ย่านทานูกิโคจิ
วันที่สี่ : ตลาดปลานิโจ-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด-
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
12-16 ตุลาคม 2561 (วันสวรรคต ร.9) >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้ 44,900.-
13-17 ตุลาคม 2561 (วันสวรรคต ร.9) 44,900.-
17-21 ตุลาคม 2561 >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 44,900.-
18-22 ตุลาคม 2561 44,900.-
24-28 ตุลาคม 2561 >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 41,900.-
27-31 ตุลาคม 2561 41,900.-
___________________________________________________
HOKKAIDO AUTUMN NO.2 (CTS-CTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
ซัปโปโร-โซอุนเคียว-โจซังเค-โอตารุ-บิเอะ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน-โนโบริเบ็ทสึ+จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-
สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-ออนเซ็น
วันที่สาม : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ - เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เรียบทะเลสาบซัปโปโร -
นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น -
เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด
วันที่สี่ : ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด -
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - พิพิธภัณฑ์สาเก - ออนเซ็น
วันที่ห้า : เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ไอซ์ พาวิลเลี่ยน-เมืองบิเอะ-เนินสี่ฤดู(Shikisai no Oka)-
BLUE POND-เอ้าท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
10-15 ตุลาคม 2561 (วันสวรรคต ร.9) >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 54,900.-
16-21 ตุลาคม 2561 >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 54,900.-
20-25 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) >>> รับได้ 5 ที่นั่งตอนนี้ 54,900.
___________________________________________________

HOKKAIDO AUTUMN NO.3 (CTS-CTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
ซัปโปโร-โจซังเค-โอตารุ-ฮอกไกโด-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน-โนโบริเบ็ทสึ+จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-
สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-ออนเซ็น
วันที่สาม : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ - เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เรียบทะเลสาบซัปโปโร -
นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น -
เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์เสริมMt.Moiwa ropeway+mini cable carโดยรถไฟท่านละ 1,500.-
วันที่ห้า : ตลาดปลานิโจ-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด-
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-เอ้าท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
11-16 ตุลาคม 2561 (วันสวรรคต ร.9) >>> รับได้ 23 ที่นั่งตอนนี้ 48,900.-
___________________________________________________

HOKKAIDO WINTER XJ NO.1 (CTS-CTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
ซัปโปโร-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พักสกีรีสอร์ท 5วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-สกีรีสอร์ท-ออนเซ็น
วันที่สาม : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ- โอโดริปาร์ค “Sapporo White Illumination” - ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 09.40-15.35)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
7-11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 36,900.-
14-18 ธันวาคม 2561 36,900.-
___________________________________________________

HOKKAIDO X'MAS XJ (CTS-CTS)

ดูรายละเอียด โปรแกรม
ซัปโปโร-โอตารุ-สนุกสนานลานสกี-เทศกาลชมไฟวันคริสต์มาส 5วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-สนุกสนานลานสกี-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ- โอโดริปาร์ค “Sapporo White Illumination”
วันที่สี่ : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 09.40-15.35)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-23 ธันวาคม 2561 39,900.-
21-25 ธันวาคม 2561 39,900.-
26-30 ธันวาคม 2561 43,900.-
___________________________________________________
TOHOKU...(โตเกียว-เซนได)

TOHOKU AUTUMN (HND-AOJ-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
อาโอโมริ-ฮะจิมันไต-คาคุโนะดาเตะ-เซนได-บันได-นิกโก้-โตเกียว 7วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (JL034 : 21.55-06.05+1)
วันที่สอง : สนามบินฮาเนดะ(ต่อเครื่องบินภายใน) - สนามบินอะโอะโมะริ (JL141 : 07.40-08.55)
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ - ชมวิวบนสะพานโจกาคุระ -
ลำธารโออิราเซะ - ทะเลสาบโทวาดะ - ออนเซ็น
วันที่สาม : ภูเขาฮาจิมังไท-บ่อน้ำโอนุมะ-ทามะกาวะออนเซน-ทะเลสาบทาซาว่า-หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ
วันที่สี่ : วัดชูซอนจิ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-เมืองมัตสึชิมะ-วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ-เซนได-ย่านอิจิบันโจ
วันที่ห้า : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -
ออนเซ็น-ขาปูยักษ์
วันที่หก : เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-ซาโนะ เอาท์เล็ต-เมืองคาวาโกเอะ-โตเกียว-ย่านชินจุกุ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (JL033 : 00.40-05.00)
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)
กำหนดเดินทาง ราคา
17-23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 59,900.-

___________________________________________________

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม : หุบเขานารุโกะ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : ทะเลสาบโกะชิคินุมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - เส้นทางอิโระฮะซากะ -
นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ-ซาโนะ เอาท์เล็ต
วันที่ห้า : เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี
- ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
18-23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) >>> รับได้ 19 ที่นั่งตอนนี้ 46,900.-
26-31 ตุลาคม 2561 >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 44,900.-
2-7 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 43,900.-
___________________________________________________

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 (NRT-NRT)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG642 : 23.50-08.10) หรือ (TG626 : 23.05-07.05)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม : หุบเขานารุโกะ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-วัดชูซอนจิ-เมืองมัตสึชิมะ-วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ
วันที่สี่ : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต -
เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า -
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-24 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 51,900.-
2-7 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 16 ที่นั่งตอนนี้ 48,900.-
___________________________________________________

NIKKO FUJI AUTUMN NO.1 (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
นิกโก้-บันได-คาวาโกเอะ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20) หรือ (TG642 : 23.50-08.10)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนแอปเปิ้ล - อิออนพลาซ่า
วันที่สาม : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ
วันที่สี่ : เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต -
เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
17-22 ตุลาคม 2561 >>> สอบถามคิวรอจ่าย 43,900.-
24-29 ตุลาคม 2561 >>> รับได้ 30 ที่นั่งตอนนี้ 43,900.-
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 43,900.-
___________________________________________________

NIKKO FUJI AUTUMN NO.2 (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
นิกโก้-คาวากูจิโกะ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนแอปเปิ้ล -
เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต
วันที่สาม : เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : โอชิโนะ ฮัคไค - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -
มหานครโตเกียว - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม) -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
วันที่ห้า : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
7-12 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 10 ที่นั่งตอนนี้ 42,900.-
9-14 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 30 ที่นั่งตอนนี้ 42,900.-
___________________________________________________

SPECIAL TOKYO OCT. (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-เก็บแอปเปิ้ล-ชมดอกไม้ 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล)
- วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่สาม : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟท่านละ 2,900.-
วันที่สี่ : ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
12-17 ตุลาคม 2561(วันสวรรคต ร.9) >>> รับได้ 15 ที่นั่งตอนนี้ 41,900.-
___________________________________________________

SPECIAL TOKYO NOV. (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
คาวากุจิโกะ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : วัดนาริตะซัน - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โตเกียว เบย์ อควาไลน์-
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟท่านละ 2,900.-
วันที่ห้า : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
23-28 พฤศจิกายน 2561 39,900.-
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 >>> รับได้ 29 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-
___________________________________________________

SPECIAL TOKYO DEC. (NRT-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : วัดนาริตะซัน-โอชิโนะ ฮัคไค-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) -
โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟท่านละ 2,900.-
วันที่ห้า : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ -
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-24 ธันวาคม 2561 >>> รับได้ 22 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-
___________________________________________________
LOVE TAKAYAMA (KIX-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม

ทาคายาม่า-โอซาก้า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-ลานสกี 6วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - ชมไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สาม : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่ : ปราสาทมัตสึโมโต้-สกี รีสอร์ท(ลานสกี)-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-โอวาคุดานิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-มหานครโตเกียว-ย่านชินจูกุ-อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-25 ธันวาคม 2561 44,900.-
20-25 ธันวาคม 2561 45,900.-

___________________________________________________

LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ (NRT-KIX)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่ : ไร่วาซาบิไดโอะ - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
ชมประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่ห้า : ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ611 : 00.10-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) >>> รับได้ 25 ที่นั่งตอนนี้ 49,900.-
___________________________________________________

LOVE HONSHU (KIX-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า-นารา-ฟูจิ-โตเกียว 7วัน4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์
วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่ : ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้- โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-25 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) 49,900.-
___________________________________________________

LOVE HONSHU KAMIKOCHI (KIX-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
วันที่สาม : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ-อาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก-ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ - คามิโคจิ
วันที่ห้า : ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก)-ไร่วาซาบิไดโอะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่หก : ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-
ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
19-25 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) 53,900.-
26 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 51,900.-
___________________________________________________

LOVE AUTUMN NO.1 (KIX-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่-
สะพานโทเก็ตสึเคียว-ย่านกิออง
วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่ : เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
- โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -
ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
16-21 พฤศจิกายน 2561 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 45,900.-
21-26 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 17 ที่นั่งตอนนี้ 45,900.-
23-28 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 29 ที่นั่งตอนนี้ 45,900.-
___________________________________________________

LOVE AUTUMN NO.2 (KIX-HND)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก -
ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-ย่านกิออง
วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่ : เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
- โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่หก : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
23-29 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 25 ที่นั่งตอนนี้ 49,900.-
___________________________________________________

LOVE AUTUMN XJ (NRT-KIX)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โตเกียว-ฟูจิ-โครังเค-โอบาระ-อาราชิยาม่า-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ -
ชมไฟ Tokyo German Village
วันที่สาม : ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK
- สถานีรถไฟโยคไคจิ
วันที่ห้า : ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านชินไซบาชิ
วันที่หก : สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ611 : 00.10-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
16-21 พฤศจิกายน 2561 >>> ที่นั่งขายเต็มแล้ว/รับจอยได้2-4ท่าน 37,900.-
21-26 พฤศจิกายน 2561 >>> ที่นั่งขายเต็มแล้ว/รับจอยได้2-4ท่าน 39,900.-
22-27 พฤศจิกายน 2561 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 37,900.-
23-28 พฤศจิกายน 2561 >>> ที่นั่งขายเต็มแล้ว/รับจอยได้2-4ท่าน 39,900.-
___________________________________________________

LOVE NEW YEAR XJ (NRT-KIX)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟฤดูหนาว-โอซาก้า-ลานสกี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : สกี รีสอร์ท(ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สี่ : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านกิออง - ย่านสถานีคาวารามาชิ
วันที่ห้า : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ611 : 00.10-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
27 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 49,900.-
29 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) >>> รับได้ 12 ที่นั่งตอนนี้ 49,900.-
___________________________________________________

KYUSHU KINGDOM OF LIGHT (FUK-FUK)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5วัน3คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ (TG648 : 00.50-08.00)
วันที่สอง : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
วันที่สาม : เมืองนางาซากิ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวินน-สวนสันติภาพ-ย่านไชน่าทาวน์-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ -
ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
วันที่ห้า : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ (TG649 : 11.35-14.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
2-6 พฤศจิกายน 2561 >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-
7-11 พฤศจิกายน 2561 39,900.-
9-13 พฤศจิกายน 2561 39,900.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 39,900.-
16-21 พฤศจิกายน 2561 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 39,900.-
5-9 ธันวาคม 2561 39,900.-
7-11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-
12-16 ธันวาคม 2561 39,900.-
14-18 ธันวาคม 2561 39,900.-
19-23 ธันวาคม 2561 39,900.-
21-25 ธันวาคม 2561 39,900.-
___________________________________________________

KYUSHU NEW YEAR (FUK-FUK)
ดูรายละเอียด โปรแกรม
ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เบปปุ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 6วัน4คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ (TG648 : 00.50-08.00)
วันที่สอง : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
วันที่สาม : เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน - ย่านไชน่าทาวน์ - สวนสันติภาพ -
สะพานมากาเนะบาชิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ – ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : สวนซุยเซนจิ - อะโสะฟาร์มแลนด์ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ออนเซ็น
วันที่ห้า : จิโคกุเมงูริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
วันที่หก : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ (TG649 : 11.35-14.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา

28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) >>> รับได้ 25 ที่นั่งตอนนี้ 59,900.-

 

Update22aug2018


รัสเซีย18
รัสเชีย-18
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
69,900 /(39,900ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG974/TG975)
กำหนดการเดินทาง 15 - 20ต.ค. 2561

ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ – โพคลอนนาย่าฮิลล์
วันที่สอง มอสโคว์ – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม - โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่สาม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล –วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว เดอะเฮอมิเทจ
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังพุชกิ้น
วันที่ห้า มอสโคว์ - มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – ถนนอาราบัต – ละครสัตว์
วันที่หก มอสโคว์ – ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - พระราชวังไม้ – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
ราคาไม่รวมตั๋ว 33,900 บาท/ ท่าน


___________________________________________________

ดูรายละเอียด โปรแกรม

 

Update23AUG2018

ดาวน์โหลโปรแกรมจีนทั้งหมด
คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง-แช่งการีร่า 7 วัน6คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
10,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


กำคุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง-แช่งการีร่า 7 วัน6คืน
แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่-ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ชมธารนํ้าแข็ง3หุบเขา พระจันทร์สีนํ้าเงิน7วัน 6 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ BUS
วันที่สอง____เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่องทะเลสาบเออ๋ไห๋- ลี่เจียงBUS –เมืองโบราณลี่เจียง
(พักที่ลี่เจียง)
วันที่สาม____ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี- ช่องแคบเสือกระโจน- แชงกรีล่า - เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่สี่____แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดซงจ้านหลิน – ลี่เจียง BUS
วันที่ห้า____ลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก -ธารน้ำแข็ง(กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - IMPRESSION LIJIANG-ไป๋สุ่ยเหอ(ชื่อใหม่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) -อุทยานน้ำหยก–ต้าหลี่ BUS
วันที่หก____ต้าหลี่ – คุนหมิงBUS – ตำหนักทองจินเตี้ยน
วันที่เจ็ด____คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการราคาเฉพาะ ทัวร์ (ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)
ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 17,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ราคาตั๋วรวมทัวร์รวมวีซ่า 32,900 บาท

คุนหมิ่ง-ต้าลี่-ลี่เจียง -แชงกรีล่า6 วัน 5 คืน โดยTG
ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ต้าหลี่ BUS
วันที่สอง____เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่องทะเลสาบเออ๋ไห๋- ลี่เจียงBUS –เมืองโบราณลี่เจียง(พักที่ลี่เจียง)
วันที่สาม____ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี- ช่องแคบเสือกระโจน- แชงกรีล่า -เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่สี่____ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้ายีงชานพีง–ชมโชว์ IMPRESSIONLIJIANG
วันที่ห้า____ต้าหลี่–คุนหมิงBUS-วัดหยวนทง-ชอปปี้ง
วันที่หก____คุนหมิง– กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ เดินทาง 2559
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป(ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)

ท่านละ 14,900 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 10-13 ท่าน
ท่านละ 16,700 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท

คุนหมิง-ต้าลี่- เมืองโบราณต้าลี่-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
สัมผัสเมืองโบราณลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)

ภูมิใจเสนอ IMPRESSION LIJIANG โชว์ชุดใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมว 5 วัน 4 คืน (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว) *** อาหารพิเศษ อาหารไทย ลี่เจียง ...สุกี้เห็ด...ที่คุนหมิง

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันแรก____กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่- เมืองโบราณต้าลี่
วันที่สอง____ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-เจดีย์สามองค์(รวมรถไฟฟ้า)
-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)
วันที่สาม____ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION (กำกับโดยจางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่
วันที่สี่____ต้าลี่ –คุนหมิง –อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า____คุนหมิง –วัดหยวนทง- กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ เดินทาง 2559

ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป(ราคาเฉพาะค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วและวีซ่า)
ท่านละ 11,900 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
ผู้ใหญ่ กรุ๊ป 10-13 ท่าน
ท่านละ 12,700 บาท พักเดี่ยว 5000

 

Update18 เม.ย59


ดาวน์โหลโปรแกรมปักกิ่งทั้งหมด
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
3,500
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

โปรแกรม1
ทัวร์ปักกิ่ง กาแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
•ช้อปปิ้งสุดมันส์... ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัส เซีย
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง
1กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน–ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณหอฟ้าเทียนถาน–ร้านไข่มุก
4.ศูนย์หยก-กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน-บัวหิมะ ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
5. ประตูชัย-วัดลามะ–ปักกิ่ง-กรุงเทพ ฯ

โปรแกรม2
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
*โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL หรือ HOLIDAY INN ESPRESS(4*) INT’L BUFFET / wifi ทุกห้อง/ อาหารพิเศษ
* อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิดไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
* กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
* เต็มอิ่มกับลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง SNOW WORLD
*สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
*เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
* ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
*ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

โปรแกรม3
ปักกิ่งสกีฟรี!1ชั่วโมง5วัน4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL(4*) INT’L BUFFET / QIAOBOHOTEL
•อาหารพิเศษ
• อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิด ไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
•กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•Qiaobo Ski Dom ฟรี 1 ชม.(พักค้างคืนที่สกีรีสอร์ท)
•สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
•เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
• ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่าของหมีแพนด้า
•ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

โปรแกรม4
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ชมใบไม้เลี่ยนสี5 วัน 4 คืน

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
•โรงแรมระดับมาตรฐาน FIAN HOTEL(4*) INT’L BUFFET
•อาหารพิเศษ
• อาหาร สุกี้มองโกล (เติมหมู ไก่ เนื้อแพะ ลูกชิ้นสอดไส้ เห็ด ผักทุกชนิด ไม่อั้น)ชิมเป็ดปักกิ่ง / BUFFET BBQ
•กำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•นั่งกระเช้า ขึ้นเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี
•สนามกีฬารังนก ... โอลิมปิก 2008 (ด้านนอก)
•เยือนนครต้องห้าม.. จัตุรัสเทียนอันเหมิน..วังพระนางซูสีไทเฮา ..หอบวงสรวงเทวดา..วัดลามะ
• ชม "กายกรรมปักกิ่ง" ที่มีชื่อเสียงของเมือง .ชมความน่าของหมีแพนด้า
•ช้อปปิ้งสินค้า COPY ยี่ห้อดังที่ตลาดรัสเซียเก่า ใหม่ THE PLACE ถนนหวังผูจิ่ง

 

 

Update 9 พค.59

ปักกิ่ง
 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
2,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
ธันวาคม
26-30 จองมาแล้ว 6 ท่าน รับเพิ่มค่ะ

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 25 พ.ย. 57 

habin
 ปักกิ่ง ฮาบิ้น 6 วัน 5 คืน 4-9 กพ58 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
16,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
28มค-2 กพ58 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

ดูอัพเดทยอดจอง :

Update 25 ธ.ค. 57 

แยงชีเกียง
 ฉงซิ่ง ต้าจู๋ ล่องเรื่อแม่น้ำแย่งซีเกียง 5 วัน 4 คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
12,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง : ฉงซิ่ง ต้าจู๋ ล่องเรื่อแม่น้ำแย่งซีเกียง 5 วัน 4 คืน
28 พย. –02ธค. 57 ราคา
0,0000  บาท คณะละ16ท่านขึ้นไป

ดูอัพเดทยอดจอง :
28 พย. –02ธค. 57.
จองมาแล้ว ท่าน รับเพิ่ม

Update 16 พ.ย. 57 


C.เซียงไฮ้ - ซูโจว – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
 พิเศษ!!ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย ประหยัด
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
4,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมC 
 วันเดินทาง :
ธันวาคม01-05 / 02-06 / 08-12/ 11-15 / 12-16 / 21-25
อ้พเดทยอดจอง :                                                                            
Update 4 ก.ค. 57 


ราคาทัวร์เกาหลีไม่รวมตั๋ว(แลนด์) ID
เกาหลี
 SKI IN SEOUL FETIVAL5D3Nเล่นสกี-พักสกีรีสอร์ท
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 พักสกีรีสอร์ท –บุปเฟ่ต์ขาปูยักต
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

วันเดินทาง :
กำหนดการเดินทาง 58

ไร่สตรอเบอรี่ - เล่นสกี-พักสกีรีสอร์ท –บุปเฟ่ต์ขาปูยักต์

อ้พเดทยอดจอง :  
                                                                      

Update 25 พ.ย 57 

เกาหลีSNOW SKI IN KOREA JEONJU TOWN 5วัน3คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 อาหารพิเศษ BBQ PARTY & INTER BUFFET @ TODAI EDELWEISS
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
วันที่เดินทาง พย-ธค57

อ้พเดทยอดจอง :  
4                                                                       

Update 20 ต.ค. 57 

แผนที่บริษัท บ ใบไม้ทัวร์1999จำกัด  แผนที่บริษัท
  ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณมงคล(จิ๋ว) 087-139-8182 : mkbbmt20
borbimaitour@hotmail.com
arunee2909@hotmail.com

ทัวร์ฮ่องกง


ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วิมานมังกรสันติ

 ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วิมานมังกรสันติ 5 วัน 4 คืน
 พิเศษ!!
 โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
44,555 (รวมตั๋ว)
ภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
อ้พเดทยอดจอง :                                                                            
Update ก.ย.  

ทีมงาน บ ใบไม้ทัวร์(1999) เดินทางสำรวจเส้นทางอียิปย์

อียีปย์


แผนที่บริษัท บ ใบไม้ทัวร์1999จำกัด    

  ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณต่อ 08-8611-2882 ID Line : torbbmt
คุณมงคล(จิ๋ว) 087-139-8182 : mkbbmt20
คุณเคน 08-6349-1849 ID Line : shen797

borbimaitour@hotmail.com
arunee2909@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีทัวร์จีนทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์